Форум главная страница
 
Положення про Кінологічний центр Державної митної служби України

Иногда приходится слышать, что в современном мире рабочие (служебные) собаки остаются невостребованными. Так ли это?
Возможно, косвенно ответ на этот вопрос содержится в приказе №691, который мы публикуем ниже.
Надеемся, этот материал послужит поводом для дискуссии о месте рабочих собак в современном обществе!

Положення про Кінологічний центр Державної митної служби України

Затверджено
Наказом Державної митної служби України
01.12.2000 N 691

1. Загальні положення
1.1. Кінологічний центр є спеціалізованою організацією, що входить в єдину систему органів Державної митної служби й у встановленому порядку безпосередньо здійснює митну справу в межах своїх повноважень. Кінологічний центр підпорядковано Державній митній службі України.
1.2. Кінологічний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну митну службу, рішеннями колегії, наказами й розпорядженнями Державної митної служби, а також цим Положенням.
1.3. Кінологічний центр організує, координує та контролює діяльність митниць у межах повноважень, визначених Державною митною службою України.
1.4. Створення, реорганізація, ліквідація Кінологічного центру здійснюються Державною митною службою України відповідно до Митного кодексу України та Положення про Державну митну службу України.
1.5. Положення про Кінологічний центр та його гранична чисельність затверджуються наказом Державної митної служби України.
1.6. Структура, штатний розпис та кошторис доходів і видатків на утримання Кінологічного центру затвержуються Головою Державної митної служби України.
1.7. На підставі цього Положення розробляються посадові інструкції співробітників та затверджуються начальником Кінологічного центру.
1.8. Кінологічний центр є юридичною особою, має свою гербову печатку, бланк та рахунки в банку.
1.9. Місцем дислокації Кінологічного центру м. Одеса.
2. Основні завдання Кінологічного центру
Основними завданнями Кінологічного центру є:
2.1. Спеціальна підготовка інспекторів-кінологів митних органів України зі службовими собаками.
2.2. Підготовка проектів нормативних актів Держмитслужби, що регламентують діяльність кінологічних підрозділів митних органів, контроль і організацію виконання цих актів.
2.3. Забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів України в галузі підготовки та використання службових собак;
2.4. Організація та проведення оперативних заходів щодо використання службових собак у боротьбі з контрабандою наркотиків, вибухових речовин, зброї та у інших напрямах.
2.5. Своєчасне поповнення митниць молодняком службових собак, а також добір елітних самок і самців для генофонду та генетичних комбінацій з метою підвищення їх робочих якостей.
2.6. Розроблення нових методів і напрямів підготовки та використання службових собак при митному контролі.
2.7. Ведення інформаційно-аналітичної роботи.
2.8. Формування повної достовірної інформації про результати фінансово-господарської діяльності, а також надання в установлені терміни до Держмитслужби фінансової звітності про виконання кошторису доходів і видатків.
3. Функції Кінологічного центру
Кінологічний центр відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
3.1. Виконує рішення та доручення Державної митної служби. Видає в межах своїх повноважень накази.
3.2. Здійснює спеціальну підготовку інспекторів-кінологів митних органів України зі службовими собаками для виявлення наркотиків, вибухових речовин, зброї та боєприпасів.
3.3. Перевіряє діяльність митних органів, у межах наданих Державною митною службою України повноважень, уносить рекомендації щодо виправлення виявлених недоліків, сприяє поширенню позитивного досвіду діяльності кінологічних служб.
3.4. Здійснює вивчення, узагальнення та практичне впровадження в роботу передового досвіду кінологічних служб міністерств і відомств України й зарубіжних країн.
3.5. Проводить методичні конференції, збори та показові заняття я умовах, які близькі до реальних, з методики спеціальної підготовки, удосконалення практичних навичок інспекторів-кінологів і дресирування службових собак. Подає практичну та методичну допомогу митним органам у межах своїх повноважень.
3.6. Розробляє та виносить на розгляд керівництва Держмитслужби пропозиції щодо удосконалення кіно-логічної служби й напрямів Її перспективного розвитку, підвищення ефективності використання службових собак у боротьбі з контрабандою наркотиків, вибухових речовин, зброї, боєприпасів та в захисно-караульній службі.
3.7. Бере участь у розробленні технологічних схем митного огляду з використанням службових собак у різних зонах митного контролю.
3.8. Забезпечує взаємодію митних органів з іншими правоохоронними органами та контрольними службами в межах, наданих Держмитслужбою повноважень.
3.9. У межах, наданих Держмитслужбою повноважень, здійснює взаємодію митних органів України та митних служб суміжних держав з питань підготовки й використання службових собак.
3.10. Забезпечує добір і обстеження молодняку службових собак та своєчасне забезпечення ним митних органів.
3.11. Веде єдину книгу обліку службових собак митних органів та проводить їх спеціальне таврування.
3.12. Забезпечує контроль за проведенням митними органами своєчасних ветеринарних та профілактичних заходів у місцях утримання службових собак.
3.13. Проводить профілактичне обстеження та в разі потреби - лікування службових собак митних органів під час проходження ними спеціальної підготовки в КІнологічному центрі.
3.14. Бере участь у проведенні силами підрозділів митниць оперативних заходів щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди наркотиків, вибухових речовин та зброї.
3.15. Забезпечує використання сучасної технології збору й обробки інформації, ведення бухгалтерського обліку із застосуванням уніфікованого програмного забезпечення, цілодобову експлуатацію системи електронної пошти та транспортної мережі супутникового зв'язку.
3.16. Здійснює бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій і забезпечує надання фінансової звітності в терміни, установлені Держмитслужбою.
3.17. Бере участь у ревізіях та проводить перевірки окремих аспектів фінансово-господарської діяльності митних органів у межах своїх повноважень, уживає заходів до усунення порушень та недоліків, виявлених під час перевірок і ревізій.
3.18. Забезпечує на території центру виконання вимог законодавства України щодо збереження природних ресурсів та охорони довкілля.
3.19. Бере участь у капітальному будівництві та здійсненні капітального ремонту приміщень Кінологічного центру. Забезпечує облік та зберігання матеріальних цінностей відповідно до вимог чинного законодавства.
3.20. Упроваджує в практичну роботу новітні технічні засоби. Забезпечує експлуатацію технічних засобів відповідно до вимог технічної документації та контролює зберігання, обслуговування й ремонт техніки.
3.21. Проводить роботу з підтримання належного професійного рівня особового складу, забезпечує своєчасне направлення співробітників до навчальних закладів на підвищення кваліфікації, перепідготовку та підготовку, здійснює навчання працівників без відриву від служби.
3.22. Здійснює заходи соціального та культурно-побутового розвитку. Забезпечує постачання особового складу речовим та інший майном.
3.23. Розглядає скарги, заяви та звернення юридичних осіб і громадян відповідно до своїх повноважень.
3.24. Проводить виховну, профілактично-попереджувальну роботу серед особового складу Кінологічного центру та працівників митних органів, відряджених на навчання до центру.
3.25. Здійснює у разі потреби оперативний перерозподіл штатної чисельності підрозділів без змін фондів заробітної плати й категорій посад з обґрунтуванням цих переміщень і повідомленням Держмитслужби.
3.26. Вирішує питання матеріального заохочення посадових осіб Кінологічного центру або притягнення до відповідальності в разі порушення ними норм чинного законодавства. Здійснює профілактику, правопорушень серед особового складу, проводить службові розслідування.
3.27. Взаємодіє з місцевими органами державної влади й управління в межах повноважень, наданих Держмитслужбою.
3.28. Забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів таємних робіт, користування документами та виробами, що містять державну таємницю. Контролює виконання співробітниками Закону України «Про державну таємницю» та вимог інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці.
3.29. Веде військовий облік та бронювання військовозобов'язаних співробітників Кінологічного центру на період мобілізації та воєнного часу.
4. Керівництво Кінологічним центром
4.1. Керівництво Кінологічним центром здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Державної митної служби України за поданням Управління з організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.
4.2. Начальник Кінологічного центру має заступника. Його повноваження узгоджуються начальником Кінологічного центру з Управлінням з організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України.
4.3. Начальник Кінологічного центру відповідно до своїх повноважень видає накази, здійснює листування та прийом представників підприємств, організацій і установ, а також громадян.
4.4. Посадові особи Кінологічного центру, віднесені до номенклатури Голови Служби, призначаються на посади та звільняються з посад наказами Держмитслужби.
4.5. Начальник Кінологічного центру є розпорядником коштів з правом першого підпису фінансових документів та документів на розпорядження товарно-матеріальними цінностями.
4.6. Начальник Кінологічного центру має право:
4.6.1. Видавати розпорядження в межах своїх повноважень.
4.6.2. Призначати на посади, звільняти з посад, заохочувати та притягати до відповідальності працівників Кінологічного центру згідно із чинним законодавством.
4.6.3. Приймати обов'язкові для виконання співробітниками Кінологічного центру рішення, підписувати та візувати службові документи відповідно до наданих повноважень.
4.6.4. Затверджувати положення про структурні підрозділи Кінологічного центру та посадові інструкції співробітників
4.6.5. Уносити подання та порушувати клопотання перед Держмитслужбою щодо призначення на посади, звільнення з посад та притягнення до відповідальності посадових осіб Кінологічного центру, віднесених до номенклатури Голови Служби.
4.6.6. Контролювати дотримання працівниками Кінологічного центру чинного законодавства, наказів, вказівок та доручень керівництва.
4.6.7. Здійснювати взаємодію з органами державної влади та управління за місцем розташування Кінологічного центру.
4.7. Начальник Кінологічного центру несе персональну відповідальність за:
- організацію роботи Кінологічного центру та дотримання законності;
- якісне, повне та своєчасне виконання покладених на Кінологічний центр завдань і функцій;
- неухильне виконання чинного законодавства України про митну справу;
- розбудову та розвиток інфраструктури на території Кінологічного центру;
- дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни;
- правильний підбір та розстановку кадрів;
- виховну роботу з кадрами та стан професійної підготовки особового складу Кінологічного центру;
- законність та наслідки своїх рішень, розпоряджень і доручень;
- результати роботи Кінологічного центру;
- організацію роботи з охорони праці; створення безпечних умов праці; виконання вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці.

Начальник Управління по організації боротьби
з контрабандою та порушеннями митних правил
Г.І.Швидков


Про створення Кінологічного центру Державної митної служби України

НАКАЗ ДМСУ № 691 01.12.2000

З метою підвищення ефективності діяльності митної системи України, а також рівня організації роботи зі спеціальної підготовки інспекторів-кінологів зі службовими собаками для виявлення контрабанди наркотиків, вибухових речовин, зброї, боєприпасів та для використання службових собак в інших напрямах, вирощування й підготовки молодняку собак службових порід, відповідно до статті 13 Митного кодексу України та на виконання пункту 2 рішення колегії Держмитслужби України від 28.07.2000 «Про стан розвитку службового собаківництва», затвердженого наказом від 06.09.2000 № 491, Н А К А З У Ю:
1. Створити Кінологічний центр Державної митної служби України як спеціалізовану організацію митної системи, ліквідувавши Кінологічний центр Чорноморської регіональної митниці. Місцем дислокації Кінологічного центру визначити м. Одесу.
2. Установити з 01.01.2001:
- граничну чисельність Кінологічного центру - 28 одиниць, з них 12 штатних одиниць - за рахунок Чорноморської регіональної митниці, 16 штатних одиниць за рахунок резерву Держмитслужби;
- граничну чисельність Чорноморської регіональної митниці - 736 одиниць.
3. Затвердити Положення про Кінологічний центр Державної митної служби України (додається).
4. Начальнику Кінологічного центру в місячний термін після його призначення розробити відповідно до Положення штатний розпис, структуру та кошторис доходів і видатків на утримання центру й подати на затвердження до Держмитслужби.
5. Начальнику Чорноморської регіональної митниці Качуренку В.Г.:
5.1. Подати до Держмитслужби пропозиції та розрахунки структури, штатного розпису й кошторису витрат на утримання митниці.
5.2. Створити ліквідаційну комісію та організувати її діяльність з урахуванням рекомендацій листа Держмитслужби від 23.12.96 № 13/1286-ЕП.
5.3. Забезпечити здійснення ліквідаційних заходів щодо виконання цього наказу згідно із чинним законодавством України.Интересное в сети
 
   
 
поиск по сайту
 
© 2000-2017 by Oksana&Alexandr Lubenets
программирование - студия дизайна ICOM
 

  Яндекс.Метрика