Форум главная страница
 
Собаки - найдавнiши друзi людей

    Собаки - найдавнiшi друзi людей. Мабуть вони були доместiнованi 10-17 тис. рокiв тому. Часом тривалої еволюцiї, вiрою i вiдданiстю служила собака людинi. І служить теперiшнiй час в мисливствi, в службi i охоронi та пошуцi злочинцiв. З давнини використання собак ставало найрiзноманiтнiшим, з'явились бойовi собаки, собаки-компаньйони, собаки-артисти, наркотико-пошуковi i навiть собаки-лiкарi. В iсторiї виду рiзноманiтнiсть за використанням їх людиною, сталась i вiдбувається в породних межах. Крiм визначеної спецiалiзацiї породи, кожна з них задовольняє службовi, спецiальнi культурнi, етичнi i науковi завдання того часу i тих народiв, селекцiонерiв, котрi створили цi породи. Власне на наукових пiдставах породи собак iснують з XVII - XVIII столiття. В свiтi їх бiльше 400. Можливо найближчим часом буде визнано ще десять порiд i породних груп, створених i в Українi. Сюди включаються, як тi що створенi методичною селекцiєю - пiвденно-росiйська вiвчарка, так i завдяки несвiдомому добору-степовi борзi, мисливськi лайки та iншi.
    Останнi змiни устрою нашого життя звичайно позначились i на собаках i в першу чергу - на породнiй ротацiї. Перебудова суспiльства сприяла мiграцiї людей i емiграцiї собак в Україну. Тому змiнився (протягом 5-10 рокiв) породний генофонд i популяцiйний стан. Комерцiя майже захопила совiсть i наукову поряднiсть навiть вiдомих кiнологiв. Зростання злочинностi сьогоднi примушує розглядати собаку, як зброю при самооборонi, агiтують видовищнi знущання над тваринами. Вiдомо i багато iнших антропогенних негативiв в сучасних породах i кiнологiї України взагалi.
    Актуальна проблема збереження породного генофонду собак в метах їх користувального призначення, державних, приватних потреб, i так важлива сьогоднi кiнологiчна освiта. Глибоко повиннi вивчатися кiнологами України клiматичнi, зоогеографiчнi, iсторичнi регiональнi особливостi рiзних собак, рiзних порiд i породних груп. Є сенс позначити породнi фактори стiйкостi до нозологiй, здатностi до максимального вiдтворення i якiсної продуктивностi собак в породах i породних групах.
Вiдповiдно зоологiчної систематики домашня собака вiдноситься до виду тварин - Canis famillaris, роду Canis, родинi Canidae - псовi, отряду Carnivoral - хижакi.
    Найближчi родичi собак - вовки рiзних пiдвидiв, шакали рiзних пiдвидiв, кайоти. Бiльш вiддаленi вiд собак - лис i песець, а зовсiм далекi - кущовi собаки, гiєно ва собака, гривастий вовк. Дiйсне походження собаки, звичайно, пов'язано з хромосомами. Визначено, що у собак, вовкiв, шакалiв, койотiв та дiнго австралiйського диплоїдне число хромосом у всiх соматичних клiтинах (в нормi) дорiвнює - 78 (39 пар). Мiж вказаними представниками можлива гiбридизацiя i отримання плодючих нащадкiв. Це вказує на те, що кожен з вищезгаданих видiв є можливим пращуром сучасних собак. Але ще не досить повнi на сьогоднi результати дослiду ДНК, бiлкiв кровi та iнших бiологiчних рiдин, антигенiв та кiсток черепа свiдчать про iснування максимальної тотожностi мiж вовком, собакою та шакалом. Продовжується вивчення тотожностi мiж цими видами i за ознаками поведiнки (мiмiка, пози) та вокалу (тембр, мелодiї). З'ясовано, що тут найбiльше подiбностi i спiвпадання мiж вовком та собакою. Собаки практично вiдтворюють всi звуки вовкiв i бiльшiсть елементiв поведiнки. Разом з тим, категорично можна стверджувати про полiфенетичне походження: собака еволюцiонувала в рiзнi часи i рiзними шляхами, на рiзних континентах i зонах. Окремi гiлки генеалогiй зникали зовсiм, деякi - змiшувались з iншими i чимало залишались в чистотi. Тому кожна порода собак «насичена кров'ю» всiх пращурiв.
    Пращурнi форми собаки з'явились не одночасно i в рiзних частинах свiту. Завдяки генотиповiй рiзноманiтностi межi нових ознак розширювались при схрещуваннях рiзних предкових собак мiж собою i при зворотнiх схрещуваннях з вовками.
    Вiдомi три географiчнi центри походження: 1) африканський, 2) азiатський, 3) пiвнiчний (тундра). Аналiз центрiв походження свiдчить, що в пiвнiчному, наприклад, виникли гостровухi породи собак з маленькими вухами (Пiвнiч Європи, Сибiр, Пiвнiчна Америка). Це група лайкоподiбних. Постiйно рухаючись на Пiвнiч - з'являються собаки з крупними стоячими вухами - група вiвчаркоподiбних. Далi на краю Пiвночi (Азiя) - висловухi мастiфоподiбнi. Деякi породнi групи утворювались iзольовано i склали свої генетичнi i морфологiчнi iзоляти, як наприклад, собаки острова Ньюфаундленд. Породоутворення мало i iншi варiанти. Тому систематизацiя порiд, визначення генетичних вiдстаней мiж ними та гетерогенностi кожної прямо залежнi питання еволюцiї собак взагалi.

О. Л. Трофименко, П.П. ЛєщинськийИнтересное в сети
 
   
 
поиск по сайту
 
© 2000-2017 by Oksana&Alexandr Lubenets
программирование - студия дизайна ICOM
 

  Яндекс.Метрика