Форум
главная страница
‹-  Ветеринарные статьи
 
Використання Тіопротектину при захворюваннях гепатобіліарної системи у тварин
УДК: 619.615.014.42:616.36:599

За останнє десятиліття зросла частота захворювань гепатобіліарної системи у домашніх тварин. Основними етіологічними факторами є кормові інтоксикації, паразитози, бактеріальні інфекції, віруси та ін.

У печінці постійно проходить знешкодження токсинів. Хоча цей орган здатен до повної регенерації після пошкодження, але він є легко уразливим для патологічних процесів. Патогенні фактори уражують гепатоцити та клітини Купфера [1]. Наслідком є порушення метаболізму, процесів дезінтоксикації, імунної відповіді на хвороботворний агент та антибактеріального захисту організму тварини в цілому.

В Україні не представлені гепатопротектори вітчизняного виробництва для лікування домашніх тварин. Ветеринарні фахівці, що практикують, найчастіше застосовують лікувальні засоби з гуманної медицини (Гепабене, Гепар композитум, Глутаргін, Лів52, Сирепар, Ессенціале, Ербісол, Карсил та ін.). Дозування останніх підбирається емпіричним шляхом, що, звісно, перешкоджає досягненню позитивного клінічного ефекту та в свою чергу може бути нераціональним.

Метою дослідження було визначення динаміки клінічних симптомів і показників крові тварин з гепатопатологією до і після лікування Тіопротектином у дозуваннях згідно настанови.

Матеріалом для дослідження була кров 20-ти тварин (18 собак, 2 лисиці - vulpes vulpes), котрі хворіли на хронічний токсичний гепатит. У них були присутні симптоми захворювання: періодично виникала анорексія, диспептичний синдром, полідипсія, а у деяких була присутня жовтяниця після захворювання бабезіозом. При пальпації черевної стінки визначався больовий синдром.

Ультразвукове дослідження печінки у лисиці
Рисунок 1. Ультразвукове дослідження печінки у лисиці.

Ультразвукове дослідження печінки виконували приладом Aguila датчиком 5,0 MHz (рис.1).

Забір крові проводили з Vena cephalica. Вміст загального білка визначали рефрактометром, сечовини - за реакцією з діацетилмонооксимом, креатиніну - за колірною реакцією Яффе, білірубіну — за методом Ієндрашика і Гроффа, активність аспарагінової (АСТ) і аланінової (АЛТ) трансфераз - за методом Рейтмана і Френкеля [2].

Результати досліджень та їх обговорення. Метаболізм ліків здійснюється в гепатоцитах та синусоїдальних ендотеліальних клітинах. Якщо процеси детоксикації порушені, то виникають деструктивні зміни в гепатоцитах, що і приводить до їх загибелі [3].

Відомо п'ять механізмів цього процесу:

ушкодження плазматичної мембрани гепатоцитів;

порушення функцій мітохондрій гепатоцитів;

втрата внутрішньоклітинного іонного гомеостазу;

активація літичних внутрішньоцитоплазматичних ферментів;

окислювальний стрес внаслідок невідповідності прооксидантних та антиоксидантних ресурсів клітини.


Таблиця 1. Динаміка біохімічних показників крові

Показники
До лікування (n=20)
Після лікування (n=20)
Загальний білок, г/л 67,2 ± 5,07 61,05 ± 3,43
Сечовина, ммоль/л 9,1 ± 1,9 7,7 ± 1,2
Креатинін, мкмоль/л 112,06 ± 4,1 107,9 ± 3,6
Білірубін, мкмоль/л 15,32 ± 2,1 7,83 ± 1,3
АСТ, мккат/л 0,48 ± 0,13 0,21 ± 0,11
АЛТ, мккат/л 1,72 ± 1,1 0,60 ± 0,09

Порушення метаболічних процесів в клітинах печінки приводить до ураження клітинних мембран і цитолізу гепатоцитів, що супроводжується розвитком цитолітичного синдрому та підвищенням рівня утримання трансаміназ крові [4]. У досліджуваних тварин важливим критерієм функціонального стану печінки та серця було визначення активності індикаторних ферментів амінотрансфераз, АЛТ (аланінамінотрансфераза) для печінки, АСТ (аспартатамінотрансфераза) для міокарду [5]. Ми визначали кількість обох ферментів в одиницях мккат/л . Як видно з таблиці 1, після лікування Тіопротектином рівень АЛТ понижувався до нормальних показників, що вказує на мембраностабілізуючу дію лікувального засобу.

Також, ймовірно, відновлюються міжклітинні зв'язки та стимулюється біосинтез білку в гепатоцитах.

Жовтяниця у трьох собак була обумовлена порушенням функції гепатоцитів внаслідок бабезіозу, а у інших - розвитком холестазу. При холестазі виникає підвищення рівня кон'югованого білірубіну.

Після курсу лікування Тіопротектином жовтяниця зникала, що вказувало на зниження утримання загального білірубіну та його фракцій.

Клінічні симптоми, такі як метеоризм, діарея, полідипсія, блювота - відмічались рідше.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведені нами дослідження підтверджують, що Тіопротектин сприяє виділенню жовчі з жовчного міхура при застійних процесах, має імуномодулюючу та протизапальну дію, що приводить до усунення цитолітичного синдрому у собак.

Подальші дослідження дії Тіопротектину у тварин дадуть можливість з'ясувати його ефективність при захворюваннях серцево-судинної системи, цирозу печінки, репродуктивних органів та ін.


Список літератури

1. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. М.: Универсум. - 1993. - 398с.

2. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики; Справочник/ И.П. Кондрахин, А.В. Архипов, В.И. Левченко и др.; Под. ред. проф. И.П. Кондрахина. - М.: Колос, 2004. - 520 с.

3. Дроговоз С.М. Новые гепатопротекторы: тиотриазолин и антраль. // Харьковский мед. журн. - 1995- № 3 - 4 - С. 82-83.

4. Алексеева Т.И., Брызгина Т.М., Павлович С.И. Печень и иммунологическая реактивность. - К.: Наукова думка. - 1991. - 186 с.

5. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин/ В.І Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін. - Біла Церква, 2004. - 608 с.

Андрій Марунчин, канд. вет. наук,
головний лікар вет. мед. Київського зоопарку
Интересное в сети
 
 
поиск по сайту
 
© 2000-2017 by Oksana&Alexandr Lubenets
программирование - студия дизайна ICOM
 

  Яндекс.Метрика